หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 ตุลาคม 2563 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
9 ตุลาคม 2563 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
9 ตุลาคม 2563 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันหรือครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง (ปี 2564)
16 กันยายน 2563 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562
8 ธันวาคม 2559 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ต่อสัญญาจ้าง,เลื่อนค่าตอบแทน)(ฉบับที่ 3) ลว. 6 ส.ค. 2557 และ(ฉบับที่ 6) ลว. 8 ธ.ค. 2559
8 ธันวาคม 2559 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)(ฉบับที่ 3) ลว. 6 ส.ค. 2557 และ(ฉบับที่ 6) ลว. 8 ธ.ค. 2559
30 ธันวาคม 2558 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 (หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล)