การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

30 ธันวาคม 2563 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
9 ตุลาคม 2563 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรักษาวินัย (ปี 2564)
30 กันยายน 2563 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน อบต.นาพรุ (ปี 2564)
16 กันยายน 2563 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 กันยายน 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562
8 ธันวาคม 2559 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)(ฉบับที่ 3) ลว. 6 ส.ค. 2557 และ(ฉบับที่ 6) ลว. 8 ธ.ค. 2559