การบริหารงานบุคคล

24 มิถุนายน 2564 คำสั่ง อบต.นาพรุ เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด อบต. (ปี 64)
11 มิถุนายน 2564 คำสั่ง อบต.นาพรุ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง (ปี 64)
10 มิถุนายน 2564 คำสั่ง อบต.นาพรุ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง (ปี 64)
20 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
20 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
19 เมษายน 2564 มาตรการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
19 เมษายน 2564 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
29 มีนาคม 2564 แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
17 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
10 มีนาคม 2564 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 2 3 6