1 3 4 5 6 7 9


 

 

15 ตุลาคม 2563 ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ตุลาคม 2563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 กันยายน 2563 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
31 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
28 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563
19 สิงหาคม 2563 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
29 กันยายน 2560 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.
9 กรกฎาคม 2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
1 3 4 5 6 7 10
14 ตุลาคม 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายบ้านใหญ่ตอนบน หมู่ที่ 2 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ตุลาคม 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ตุลาคม 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายรถจิ๊ป แยก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีใยตอนล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 สิงหาคม 2563 ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอมนิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 3 4 5

พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล