1 3 4 5 6 7 9


 

 

11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-07 สายประชาอุทิศตอนบน(จุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงสายนครศรีฯ-ทุ่งสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.3119-03 สายบ้านนาพรุ – ศูนย์ราชการนาสาร ม.1,5,7 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5,7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-05 สายทางทราย หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองไม้มูกตอนบน (เริ่มจากถนนสายจังหูน) หมู่ที่ 2
4 กันยายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองไม้มูกตอนบน
1 3 4 5

พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล