1 2 3 4 5 6 9


 

 

27 ตุลาคม 2563 การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ตุลาคม 2563 ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ตุลาคม 2563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 กันยายน 2563 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
31 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
28 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563
19 สิงหาคม 2563 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
29 กันยายน 2560 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.
1 2 3 4 5 6 10
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทอนปอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-07 สายประชาอุทิศตอนบน(จุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงสายนครศรีฯ-ทุ่งสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 กันยายน 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-05 สายทางทราย หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ
11 กันยายน 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานตู๊กแก จากถนนทางหลวงสายนครศรี – ทุ่งสง
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน
1 2 3 4 5
9 เมษายน 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
8 เมษายน 2563 ประกาศราคากลาง แบบ บก.01ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทอนปอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดเล็ก (๑๓๐ แรงม้า) จำนวน 1 คัน
1 2 3 4 5

พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล