1 2 3 4 5 9


 

 

23 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-03 สายบ้านนาพรุ -ศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 1,5,7 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยระย้า ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยระย้า ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-03
8 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้าง e-bidding โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายคันคลองเกาเหรียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 กันยายน 2562 เรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดเล็ก (130 แรงม้า) จำนวน 1 คัน
1 2 3 4 5
1 มิถุนายน 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายหน้าบ้านใหญ่เชียร หมู่ที่ 4
29 ตุลาคม 2562 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
15 พฤษภาคม 2563 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)
23 เมษายน 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-03 สายบ้านนาพรุ – ศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 1,5,7 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยระย้า ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 เมษายน 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยระย้า ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5

พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล