1 2 3 4 9


 

 

9 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกเวลาราชการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
1 ตุลาคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
30 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
4 มิถุนายน 2564 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใน อบต. (ปี 2564)
4 มิถุนายน 2564 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
9 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
1 2 3 4 10
19 มกราคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 x 12.4 เมตร
14 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 3 KW จำนวน 3 ชุด
22 ตุลาคม 2563 ประกวดราคาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช Update
2 กันยายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-39 สายนาพรุ 14(ชวนพัฒนา) หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายหน้าบ้านใหญ่เชียร หมู่ที่ 4 ตำบลนาพรุ
1 2 3 4 5
2 กรกฎาคม 2564 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองพรุฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 พฤศจิกายน 2563 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
3 กุมภาพันธ์ 2564 แบบ บก 01 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าอำเภอ 3 (ซอยเลียบกำแพงอำเภอพระพรหม) หมู่ที่ 7 ต.นาพรุ
18 มกราคม 2564 ประกาศราคากลางแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 x 12.4 เมตร
2 กันยายน 2563 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-39 สายนาพรุ 14(ชวนพัฒนา) หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5

พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล