29 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
29 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
7 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล 2562
7 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
3 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
7 กันยายน 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
2 กันยายน 2562 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1 กันยายน 2562
1 8 9 10
พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล