แผนผังขั้นตอนการให้บริการต่างๆ

13 พฤษภาคม 2564 แผนผังขั้นตอนงานรับจดทะเบียนพาณิชย์
13 พฤษภาคม 2564 แผนผังขั้นตอนงานภาษีป้าย
6 พฤษภาคม 2564 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
29 เมษายน 2564 การขอรับใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
29 เมษายน 2564 การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
29 เมษายน 2564 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
29 เมษายน 2564 การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ
29 เมษายน 2564 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา
29 เมษายน 2564 การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
29 เมษายน 2564 การขอเปลี่ยนชื่อหรือประเภทหอพัก
1 2