แบบ บก. 06 ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

แบบบก06 แสดงงบประมาณและราคากลาง