สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลสถิติของผู้ร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564