ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุได้จัดประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ