ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกเวลาราชการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและขนมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุจึงเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย #ทุกวันเสาร์
โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 – วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
📍‼ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  โทรศัพท์ 0954298237
❌ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียม กรุณานำใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้ายที่ชำระแล้วมาด้วย