ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-25 สายประชาอุทิศตอนล่าง จากสายประชาอุทิศตอนล่างถึงสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านนาพรุ

แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง