ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ คนพิการ 65