แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-39 สายนาพรุ 14(ชวนพัฒนา) หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบบก01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ