รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.นาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ รายงานประเมินพึงพอใจ63