แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานตุ๊กแก จากคอสะพานคลองพรุ – หน้าบ้านนาย ประเวศ เพ็งสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง