ประกาศ..บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำประกาศ-พิการ 63
ปีงบประมาณ 2563