ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562

ข้อ27 หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครู