งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง วันที่ 30 ธ.ค. 2561

งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 1 ต.ค. 61-วันที่ 31 ธ.ค. 61