โครงสร้างฝ่ายสภาอบต.


นายเดชา โคจีจุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายมณี ถาวรสาร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสสิธร วิมลทรง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1


นายจันทร์จนะ ภู่ดอก
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1


นายบรรจง แก้วโสภาค
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2


นายสายัณ เยี่ยมศิริ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2


นายสุรพล กำลังเกื้อ

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3


นายจันทร์จนะ ภู่ดอก
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1


นายบรรจง แก้วโสภาค
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2


นายสายัณ เยี่ยมศิริ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2