โครงสร้างฝ่ายสภาอบต.


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1


สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2


สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3