โครงสร้างฝ่ายบริหาร

นายสนอง แก้วประภาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 09-5478-8835

นายคลาย จุ้ยส่องแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6682-4161


นายวิเชียร พลชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 09-6823-1981


นายสิทธิโชค  กำลังเกื้อ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 06-5048-6506