โครงสร้างฝ่ายบริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล