แผนการจัดหาพัสดุ

4 สิงหาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
5 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 พฤษภาคม 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)
15 เมษายน 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาพรุ-ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยระย้า
10 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านใหญ่เชียร หมู่ที่ 4
9 เมษายน 2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2
9 เมษายน 2563 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดอน หมู่ที่ 3
9 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอมนิตย์ หมู่ที่ 1
9 เมษายน 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีใยตอนล่าง หมู่ที่ 5
29 มกราคม 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนาพรุ-ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 1 บ้านเกาเหรียง หมู่ที่ 7 บ้านไสเหรียง
1 2