หัวหน้าส่วนราชการ

นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0640293095


นายเถลิงศักดิ์ เจริญวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อีเมล : fat_sak175@hotmail.com

 

นางสมบูรณ์ โชติชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด
อีเมล : SOMBOON4571@gmail.com

นางจริยา ไชยโย
ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล : Pum_1710@hotmail.com

นายกำพล สุวรรณอักษร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4241-3892