สำนักงานปลัด

นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ

นายเถลิงศักดิ์ เจริญวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสมบูรณ์ โชติชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเอกชัย แสนกล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประเสริฐ บุญผลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายวัชรินทร์ นิยมลาภ
นิติกรชำนาญการ

นายภควัต หนูนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุวรรณี บุุญเหลือ
นักวิชาการศึกษาชำนาญกา


นางสาววาสนา ไชยโม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววิโรชา ละม่อม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางรัชฏ์นาพร พิจิตบรรจง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางขวัญใจ สุขมาศ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกรรณิกา จิตวิโชติ
ผู้ดูแลเด็ก


นางชวนพิศ จันประทุม
ครูผู้ดูเแลเด็ก


นางสาวอรัญญา นุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพัฒ อุปลา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางหทัยรัตน์ สุขาชื่น
ผู้ดูแลเด็ก


นายวราวุธ สุวรรณคช
พนักงานดับเพลิง


นายอัศวเทพ กัมพลานนท์
พนักงานดับเพลิง


นายสมญา กำลังเกื้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


ว่าง
คนงานทั่วไป


นายจิรวัฒน์ จุ้ยส่องแก้ว
คนงานทั่วไป


นายอารมณ์ นิติประพันธ์
คนสวน