สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
– โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง
– มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง ฯลฯ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด / สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
– มัสยิด – แห่ง
– ศาลเจ้า 1 แห่ง
– โบสถ์คริสต์ – แห่ง ฯลฯ

สาธารณสุข
– โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง – แห่ง
– สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
– สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
– คลินิก 1 แห่ง
– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 7 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– สถานีตำรวจ 1 แห่ง
– สถานีดับเพลิง – แห่ง
– ที่ทำการสายตรวจตำบลริมถนนนครศรีฯ-ทุ่งสง 1 แห่ง
– ศูนย์จราจรฯ 1 แห่ง

ที่มา ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2553