สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ   จัดตั้งเมื่อวันที่   19  มกราคม   2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็นตำบลหนึ่งในจำนวนสี่ตำบลของอำเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ   3  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ  15  กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้
ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลนาสาร            อำเภอพระพรหม
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลท้ายสำเภา       อำเภอพระพรหม
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลช้างซ้าย        (ทางรถไฟ)  อำเภอพระพรหม
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลขุนทะเล          อำเภอลานสกา

นื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ   มีเนื้อที่ประมาณ   37.903   ตารางกิโลเมตร   หรือ  23,689  ไร่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนเนื้อที่

ตารางกิโลเมตร

ไร่

1
2
3
4
5
6
7

บ้านเกาเหรียง
บ้านใหญ่
บ้านนาพรุ
บ้านบ่อขรบ
บ้านห้วยระย้า
บ้านวังวัว
บ้านไสเหรียง

9.719
6.395
3.931
3.958
7.946
3.157
2.797

6,074
3,997
2,457
2,474
4,966
1,973
1,748

รวม

37.903

23,689

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาพรุ มีลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มบาง พื้นที่มีคลองธรรมชาติไหลผ่านในตำบล  ได้แก่  เหมืองใหญ่  ห้วยพระ  (เหมืองพุด) คลองพรุ  เหมืองท้าวอินทร์ คลองวังเคียน และคลองทอนปอ และมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403  (นครศรีธรรมราช – ร่อนพิบูลย์)   ผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล
          ที่มา ส่วนโยธา อบต.นาพรุ  ณ กุมภาพันธ์ 2553
สมรรถนะดิน
สมรรถนะดินในตำบลนาพรุ    พบว่าทิศตะวันตกของตำบลเป็นดินชุด   เกรย์พอลโซลิก   ซึ่งมีสมรรถนะดินเหมาะสำหรับทำนา  พืชไร่  และพืชยืนต้นต่าง ๆ  สำหรับทิศตะวันออกของตำบล  เป็นดินชุด โลว์  ฮิว มิค กลี  สภาพเป็นที่ราบ  เนื้อดินละเอียดมีสมรรถนะดินเหมาะสำหรับการทำนา

จำนวนหมู่บ้าน   7   หมู่
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.   มีทั้งหมด   7   หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่  1 – 7  โดยมีหมู่บ้าน   ดังนี้
หมู่ที่  1             บ้านเกาเหรียง
หมู่ที่  2             บ้านใหญ่
หมู่ที่  3             บ้านนาพรุ
หมู่ที่  4             บ้านบ่อขรบ
หมู่ที่  5             บ้านห้วยระย้า
หมู่ที่  6             บ้านวังวัว
หมู่ที่  7             บ้านไสเหรียง
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น   7,706  คน   แยกเป็นชาย   3,881   คน  หญิง   3, 825    คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   202   คน / ตารางกิโลเมตร   จำนวนครัวเรือน   2,792    ครัวเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7

บ้านเกาเหรียง
บ้านใหญ่
บ้านนาพรุ
บ้านบ่อขรบ
บ้านห้วยระย้า
บ้านวังวัว
บ้านไสเหรียง

547
194
248
281
456
585
481

673
311
428
528
855
508
522

692
332
456
539
830
556
476

1,365
643
884
1,067
1,685
1,064
998

รวม

2,792

3,881

3,825

7,706

ที่มา ฝ่ายทะเบียน อำเภอพระพรหม ณ กุมภาพันธ์ 2555

การปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อสมาชิกสภา อบต.

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

1

บ้านเกาเหรียง 1.นายคลาย  จุ้ยส่องแก้ว
2.นายสมบูรณ์  มาศเมฆ
นายจำนงค์  นพกร

2

บ้านใหญ่ 1.นายบรรจง  แก้วโสภาค
2.นายสายัณห์  เยี่ยมศิริ
นายวีระ  กำจัดภัย (กำนัน)

3

บ้านนาพรุ 1.นายสมเกียรติ  นวลมัย
2.นายสุรพล  กำลังเกื้อ
นางพวงรัตน์  สาระพา

4

บ้านบ่อขรบ 1.นายชูศักดิ์  ลักษโณสุรางค์
2.นายสมพร  สงวนโสต
นายวิเชียร  หนูศิริ

5

บ้านห้วยระย้า 1.นายสำเริง  อาการส
2.นายเดชา  โคจีจุล
นายชัยมงคล สงกรณ์

6

บ้านวังวัว 1.นายวิเชียร   พลชัย
2.นายเพียน  จิตบรรจง
นายสุคนธ์  กวมทรัพย์

7

บ้านไสเหรียง 1.นายเอกรินทร์  กำลังเกื้อ
2.นายมณี  ถาวรสาร
นายถาวร บุญโอภาส