วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
นาพรุถิ่นน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล