รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30 เมษายน 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)
20 เมษายน 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1)
1 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)
1 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1)
4 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1)
1 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1)
1 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)
1 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2553 (สขร.1)
2 มิถุนายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)
1 2