ประวัติความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

ประวัติ
“นาพรุ” พื้นที่เดิมของตำบลนาพรุเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำขังตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร และในพื้นที่ตำบลนาพรุได้มีวัดซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบลนาพรุ คือ วัดพระพรหม
อบต. คือ
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเรียกโดยย่อว่า “อบต.” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล อบต. เกิดจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดจากการยกฐานะสภาตำบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด
อบต.ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อบต.นาพรุ เกิดขึ้นเมื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เกิดขึ้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลนาพรุเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 (ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 29 มีนาคม 2539) ตราสัญลักษณ์ ของ อบต. นาพรุ

ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปพระพรหมสี่หน้า
เหตุผลในการใช้
เหตุที่นำเอารูปพระพรหมสี่หน้ามาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เพราะต้องการให้ประชาชนยึดหลักของพรหมวิหาร 4 คือ ความรักใคร่ ความสงสาร ความยินดีต่อความสำเร็จของผู้อื่นโดยสุจริตใจ ความวางใจเป็นกลาง ปลงใจ วางเฉย
ความหมายตราสัญลักษณ์
รูปพระพรหมสี่หน้า หรือวิหาร 4 หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา อำนาจหน้าที่ของ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจัดระบบบริการสาธารณะ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
1. หน้าที่ที่ต้องทำ มีดังนี้
1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

2. หน้าที่ที่เลือกทำได้อย่างอิสระ มีดังนี้
1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4) ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12) การท่องเที่ยว
13) การผังเมือง

3. หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มีดังนี้
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13) การจัดให้มี่และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14) การส่งเสริมกีฬา
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25) การผังเมือง
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศกำหนด
4. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด