นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหาร

นโยบายของนายกอบต.มีอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
          1.1 ด้านการศึกษา
                    1.1.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                    1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษาในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน
                    1.1.3 พัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
                    1.1.4 จัดให้มีการประกันชีวิตของหมู่นักเรียนอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเป็นหลักประกัน ปลอดภัย ช่วยลดภาระผู้ปกครอง
                    1.1.5 สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน อาหารเสริมให้เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

          1.2 ด้านคุณภาพชีวิต
                    1.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการช่วยเหลือเด็กและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์และผู้ถูกสังคมทอดทิ้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
                    1.2.2 ฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลนาพรุตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
                    1.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนตามโครงการต่างๆ จัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลนาพรุ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและทั่วถึง
                    1.2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนสาธารณสุข พร้อมประชาสัมพันธ์
                    1.2.5 ส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
                    1.2.6 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ชัดเจน
                    1.2.7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและตู้ความคิดเห็นเพื่อให้มีการบริหารตามความต้องการของประชาชน
                    1.2.8 จัดโครงการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่ เด็กและเยาวชนและผู้ว่างงานในชุมชน
                    1.2.9 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมให้คงไว้ เช่น ประเพณีชักพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
                    1.2.10 พัฒนางานกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัย และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
          2.1 พัฒนา ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชนตำบลนาพรุใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
          2.2 นโยบายส่งเสริมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
          2.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสม เช่น การฝึกอบรมอาชีพการจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
          2.4 สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ทั่วทั้งตำบล
          2.5 ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น

3. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
          3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          3.2 สนับสนุนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุให้สามารถทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3.3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำชุมชน กับประชาชนและส่วนราชการต่างๆ
          3.4 พัฒนาปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร
          3.5 ส่งเสริมพัฒนาผู้นำท้องถิ่นและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยสนับสนุนให้มีบทบาทและส่วนร่วม และศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
          3.6 พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภารกิจการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งในขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร
          3.7 พัฒนา ปรับปรุง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร และบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในทุกสายงาน เพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบและรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน
          3.8 พัฒนาด้านอื่นๆ ตามแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง และทั่วถึงต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเข้าถึง เข้าใจบนความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาพรุ

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
          4.2 ขยายเขตกิจการประปา ให้มีความพร้อมในการให้บริการและทั่วถึงทั้งตำบล
          4.3 การขยายบริการไฟฟ้าให้ทั่งถึงและครอบคลุมทั้งตำบล โดยการขยายเขตไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน พร้อมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้เสมอ
          4.4 ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาคูคลองแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมปรับภูมิทัศน์
          4.5 สนับสนุน ส่งเสริมการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลตามคูคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติโดยครอบคลุมทั้งตำบล
          4.6 สนับสนุน การขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4.7 ส่งเสริมการเกษตร ระบบฝาย เหมือง แหล่งน้ำ ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
          4.8 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
          5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของตำบล เพื่อให้เพียงพอต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเพื่อความสะอาด และร่มเย็น โดยมุ่งไปสู่ความเป็นเมืองชุมชนน่าอยู่
          5.3 เพิ่มมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหามลพิษ
          5.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสวนสาธารณะตามหมู่บ้าน
          5.5 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ