ติดต่ออบต.

อบต.นาพรุ
1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์โทร 0 - 7584 - 5093 โทรสาร 0 - 7584 - 5092
อีเมล : office@naphru.go.th