คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

21 กรกฎาคม 2558 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
21 กรกฎาคม 2558 คู่มือสำหรับประชาชน (งานการเจ้าหน้าที่)
21 กรกฎาคม 2558 คู่มือสำหรับประชาชน (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน)
21 กรกฎาคม 2558 คู่มือสำหรับประชาชน (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
21 กรกฎาคม 2558 คู่มือสำหรับประชาชน (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
21 กรกฎาคม 2558 คู่มือสำหรับประชาชน (กองช่าง)
27 ธันวาคม 2562 ประกาศ อบต.นาพรุ เรื่อง ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปี 2563
27 ธันวาคม 2562 หนังสือมอบอำนาจ
29 ธันวาคม 2562 แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
17 เมษายน 2563 แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่
1 2