ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
– ดิน
– น้ำ
มวลชน
– ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 115 คน
– ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น 650 คน
– กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ – รุ่น – คน
– อปพร. 3 รุ่น 100 คน
– อสม. 115 คน
– ชรบ. 140 คน
– คณะกรรมการตำรวจหมู่บ้าน 77 คน