กิจการสภา

16 เมษายน 2564 รายงานการประชุมสภา อบต.นาพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุมสภา อบต.นาพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
30 ธันวาคม 2563 รายงานการประชุมสภา อบต.นาพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
11 กันยายน 2563 รายงานการประชุมสภา อบต.นาพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
24 สิงหาคม 2563 รายงานการประชุมสภา อบต.นาพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
21 กรกฎาคม 2563 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉ.3) พ.ศ.2562
21 กรกฎาคม 2563 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉ.14) พ.ศ.2562
21 กรกฎาคม 2563 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กทม. (ฉ.6) พ.ศ.2562
21 กรกฎาคม 2563 พระราชบัญญัติ อบจ. (ฉ.5) พ.ศ.2562
21 กรกฎาคม 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ.2554)
1 2 3 4