ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา

9 สิงหาคม 2564 ประกาศอบต.นาพรุ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศอบต.นาพรุ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราชทัณฑ์ 1 เชื่อมราชทัณฑ์ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าอำเภอ 3 (ซอยเลียบกำแพงอำเภอพระพรหม) หมู่ที่ 7 ต.นาพรุ
19 มกราคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 x 12.4 เมตร
14 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 3 KW จำนวน 3 ชุด
22 ตุลาคม 2563 ประกวดราคาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายดอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช Update
14 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายรถจิ๊ป แยก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ตุลาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล. สายบ้านใหญ่ตอนบน หมู่ที่ 2 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 กันยายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-39 สายนาพรุ 14(ชวนพัฒนา) หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีใยตอนล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2