การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
การคมนาคมทางบก สภาพถนนหลักเป็นถนนลาดยาง ถนนคสล. และถนนหินคลุก และมีรถไฟผ่านพื้นที่ตำบล
– ถนนลาดยาง                      4 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       24 สาย
– ถนนหินคลุก                      53 สาย
ที่มา ส่วนโยธา อบต.นาพรุ ณ มิถุนายน 2555

การโทรคมนาคม
– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ชั่วคราว)                     1 แห่ง
– สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ(สถานีวิทยุ)                      2 แห่ง

การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน และจำนวนประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ , ลำห้วย                     6 สาย
– บึง , หนองและอื่น ๆ              2 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้
– ฝาย                                  6 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น                           8 แห่ง
– บ่อบาดาลมือโยก                9 แห่ง   ใช้การได้  2 แห่ง
– ประปา                              4 แห่ง ใช้การได้      4 แห่ง
– สระน้ำ                              2 แห่ง