กองช่าง


นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกำพล สุวรรณอักษร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอติชาต บุญวงศ์
นายช่างโยธา


นายนัชญ์ บุญเจริญ
นายช่างโยธา


นางมาณิษา เปี่ยมคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุพรรณษา ยืนยาว
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายบุญรับ เกตุพล
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายเกียรติศักดิ์ แก้วประภาค
พนักงานผลิตน้ำประปา