กองคลัง


นางเพ็ญจันทร์ คงเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางจริยา ไชยโย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวหนึ่งฤทัย มาศเมฆ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวภัชราพร ทวีเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววีระพร ส่งสีอ่อน
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุชัญญา สมสุข
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวอุบล แก้วโสภาค
ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 
นางสาวสุดสวาท จันทสุวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุวรา จิตต์เอื้อเฟื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ