1 2 3 9


 

 

30 กันยายน 2562 ประกาศ..บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ 2563
8 ตุลาคม 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 ตุลาคม 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 กันยายน 2562 ประกาศ…บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ 2563
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
29 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกเวลาราชการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
1 2 3 10
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศอบต.นาพรุ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราชทัณฑ์ 1 เชื่อมราชทัณฑ์ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพรุ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 กรกฎาคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายเลียบคลองพรุฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าอำเภอ 3 (ซอยเลียบกำแพงอำเภอพระพรหม) หมู่ที่ 7 ต.นาพรุ
19 มกราคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 x 12.4 เมตร
1 2 3 5
2 ธันวาคม 2562 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานตุ๊กแก จากคอสะพานคลองพรุ – หน้าบ้านนาย ประเวศ เพ็งสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 กรกฎาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราชทัณฑ์ 1 เชื่อมราชทัณฑ์ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 กรกฎาคม 2564 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพรุ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 กรกฎาคม 2564 แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองพรุฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 พฤศจิกายน 2563 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
1 2 3 5

พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล