1 2 3 9


 

 

14 มกราคม 2565 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาพรุ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาพรุ ประจำปีการศึกษา 2565
15 ธันวาคม 2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
1 ธันวาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
1 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
10 พฤศจิกายน 2564 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น
30 กันยายน 2562 ประกาศ..บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ประจำปีงบประมาณ 2563
1 2 3 10
9 สิงหาคม 2564 ประกาศอบต.นาพรุ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
9 กรกฎาคม 2564 ประกาศอบต.นาพรุ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราชทัณฑ์ 1 เชื่อมราชทัณฑ์ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพรุ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 กรกฎาคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายเลียบคลองพรุฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าอำเภอ 3 (ซอยเลียบกำแพงอำเภอพระพรหม) หมู่ที่ 7 ต.นาพรุ
1 2 3 5
15 ธันวาคม 2564 ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 119-52 สายเลียบคลองพรุ หมู่ที่ 6 บ้านวังวัว ตำบลนาพรุ
15 ธันวาคม 2564 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.119-25 สายประชาอุทิศตอนล่าง จากสายประชาอุทิศตอนล่างถึงสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านนาพรุ
4 สิงหาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวถังชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร (ตู้บรรจุขยะมูลฝอยทำด้วยสแตนเลส) จำนวน 1 คัน
9 สิงหาคม 2564 แบบ บก. 06 ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
9 สิงหาคม 2564 แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
1 2 3 5

พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล