ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงค์ตำแหน่งที่สูงขึ้น
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ----------------------------- ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับผู้บริหารตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ) ระดับ 6 ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับ 7 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอำนาจตามความในข้อ 102,103,107 และ153 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และที่แก้ไขเพื่อเติมจนถึง พ.ศ. 2550) และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ที่ 024 /2552 ลงวันที่ 28 มกราคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ข้อ 1 ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก หัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ 2 รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครและความรู้ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก.) ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ในวันสมัคร ((13 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 5 มีนาคม 2552) รายละเอียดดังนี้ 3.1 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง 7) 3.1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6 3.1.2 ดำรงตำแหน่ง….. -2- 3.1.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วนการคลัง 6 (นักบริหารงานการคลัง 6 หรือเจ้าหน้าที่บริการงานการเงินและบัญชี 6) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3.1.3 ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ว หรือ 7 วช หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการคลัง หรือการเงินและบัญชี หรือการจัดเก็บรายได้ หรือการพัสดุ หรือตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานการคลังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 3.1.5 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 15,410.-บาท (ขั้นต่ำของระดับ 7) ข้อ 4 การสมัครเข้ารับคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้มีสิทธิสมัครข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ) พร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 , ข้อมูลบุคคล (เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ) หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งได้อนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (งานบริหารงานบุคคล) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ) และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-7537-8303 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้น ข้อ 5 เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก 5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด (เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ) 5.2 สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลที่รับรองสำเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด 5.3 สำเนาวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ชุด 5.4 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ – ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 5.5 หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ) จำนวน 1 ชุด 5.6 หนังสือรับรอง... - 3 - 5.6 หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก 5.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 5.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งละ 400.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) (ชำระในวันสมัคร) ข้อ 7 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 6 มีนาคม 2552 ณ สำนักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่ ชั้น 4) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ,หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง www.naphru.go.th ข้อ 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 8.1 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแน่งที่เข้ารับการคัดเลือกพร้อมทั้งส่งเอกสารแสดงผลงานที่สำเร็จ (ผนวก ข.) จำนวน 3 ผลงานให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวน 9 ชุด ในวันสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 8.2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้สมัครยื่นแสดงต่อคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และ 2 เอกสารวิสัยทัศน์และจะดำเนินการสัมภาษณ์ รายละเอียดตาม (ผนวก ค.) ข้อ 9 กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่ ชั้น 4) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ 10. การแต่งกาย ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว ในวันสำภาษณ์ และให้นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย ข้อ 11. เกณฑ์การติดสิน... -4- ข้อ 11 เกณฑ์การตัดสินและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่น ๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ให้ไว้ได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป และให้ไว้สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เท่านั้น ข้อ 12 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ณ สำนักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่ ชั้น 4) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช , หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง www.naphru.go.th คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้ตัดลำดับผู้คะแนนเท่ากันดังนี้ (ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากาคะแนนสัมภาษณ์ก่อน (ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบันก่อน (ค) ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับพร้อมกันจะพิจารณาจาเงินเดือนว่าผู้ใดมากกว่า (ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากันจะพิจารณาจากอายุราชการ (จ) ถ้าอายุราชการเท่ากันจะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า (ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันจะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน (ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า ข้อ 13. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก / เมื่อประกาศ... -5- เมื่อประกาศผลการคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้ อ.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้ง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 สมศักดิ์ ราโชกาญจน์ (นายสมศักดิ์ ราโชกาญจน์) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1412 คน